Gasni aparati

Ocena usaglašenosti gasnih aparata i opreme sa sprovodi u skladu sa Pravilnikom o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasniha aparata („Sl. glasnik RS“, br. 41/2015 i 44/2018).

U gasne aparate spadaju svi aparati na gasovita goriva koji se upotrebljavaju za kuvanje, grejanje, pripremu tople vode, hlađenje, rasvetu, ili pranje i koji imaju, ako je to primenljivo, radnu temperaturu vode manju od 105°C, kao i ventilatorski gorionici i grejna tela koja se opremaju takvim gorionicima.

Pod opremom se podrazumevaju sigurnosni, kontrolni ili regulacioni uređaji i podsklopovi, osim ventilatorskoh gorionika i grejnih tela koja se opremaju takvim gorionicima, koji se zasebno stavljaju na tržište i namenjeni su za ugradnju u gasne aparate ili su sastavljeni kao delovi tih aparata.

Postupci za ocenu usaglašenosti

  • Pregled tipa
  • Deklaracija usaglašenosti sa tipom

  • Deklaracija usaglašenosti sa tipom (obezbeđivanje kvaliteta proizvodnje)

  • Deklaracija usaglašenosti sa tipom (obezbeđenje kvaliteta proizvoda)

  • Verifikacija

  • Pojedinačna verifikacija

Pravilnik je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2009/142/EU (DIRECTIVE 2009/142/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels).