Oprema pod pritiskom

U opremu pod pritiskom spadaju posude pod pritiskom, oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način, cevovodi, sigurnosni i pomoćni uređaji i sklopovi kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak veći od 0,5 bar.

Ocena usaglašenosti se obavlja u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2011) i nekim od 212 harmonizovanih standarda. Posude mogu biti kategorije I, II, III ili IV, u zavisnosti od radnog medijuma, najvećeg dozvoljenog pritiska i zapremine, odnosno nazivnog prečnika i mogu biti niskog ili visokog nivoa opasnosti. Kategorija utiče na izbor modula. Mogući načini, tj. moduli prema kojima se radi ocena usaglašenosti:

 • Kategorija I

  • Modul A
 • Kategorija II

  • Modul A1
  • Modul D1
  • Modul E1
 • Kategorija III

  • Moduli B1 (pregled projekta) + D
  • Moduli B1 (pregled projekta) + F
  • Moduli B (pregled tipa) + E
  • Moduli B (pregled tipa) + C1
  • Modul H
 • Kategorija IV

  • Moduli B (pregled tipa) + D
  • Moduli B (pregled tipa) + F
  • Modul G
  • Modul H1

Pravilnik je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 97/23/EU (DIRECTIVE 97/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment).

Kategorizacija i razvrstavanje

Kategorizacija je postupak kojim se određuje kategorija opreme pod pritiskom (I, II, II i IV) prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 87/2011, 75/2013 i 44/2018). Na kategoriju utiču vrsta opreme, vrsta radnog medijuma, pritisak, temperatura i zapremina, tj . nazivni prečnik. Na osnovu navedenih podataka određuje se nivo opasnosti opreme pod pritiskom – visok ili nizak.

Razvrstavanje je proces kojim se svi podaci opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti upisuju u Centralni registar opreme pod pritiskom pri Ministarstvu rudarstva i energetike, nakon čega oprema dobija jedinstveni Evidencioni broj, a imenovano telo vlasniku/korisniku izdaje Evidencioni list opreme pod pritiskom.

Obaveza vlasnika/korisnika je da omogući imenovanom telu da kategoriše svu opremu pod pritiskom.

Pregled tokom veka upotrebe

Vlasnik/korisnik ima obavezu da redovno pregleda svu opremu pod pritiskom koju koristi. Preglede na opremi niskog nivoa opasnosti obavlja sam, a za opremu pod pritiskom viskog nivoa opasnosti mora da angažuje imenovano telo. Pregled može biti prvi, periodični, vanredni i nakon ponovnog puštanja u rad, obavljaju se u intervalima 2, 5 ili 10 godina, odnosno, na 1, 3 ili 9 godina (u zavisnosti od tipa opreme) a u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 87/2011, 75/2013 i 44/2018). Nakon pregleda (spoljašnjeg, unutrašnjeg i ispitivanja pritiskom), ako oprema zadovoljava, imenovano telo vlasniku/korisniku izdaje Revizioni list opreme pod pritiskom.