Pokretna oprema pod pritiskom

ITC-Kontrol doo je imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti nove opreme i ocenjivanje usaglašenosti tokom veka upotrebe pokretne opreme pod pritiskom prema Uredbi o pokretnoj opremi pod pritiskom („Sl. glasnik RS“, br. 120/2017) i Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom transportu opasne robe (ADR).

Pokretna oprema

Pokretnom opremom pod pritiskom se smatra:

  • Posude pod pritiskom, njihovi ventili i ostala potrebna oprema – boce za gasove, šavne i bešavne od čelika i drugih metala i kompozitnih materijala namenjenih za klasu opasne robe (klasa 2)) u skladu sa Poglavljem 6.2 ADR.

  • Trajno pričvršćene cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner-cisterne i zamenjive cisterne namenjene za trasport gasova (klasa 2), kao i baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC) i ostalog potrebnog pribora u skladu sa Poglavljem 6.8 ADR;

Imenovanje obuhvata:

  • za Poglavlje 6.2 ADR: kontrolisanje novih proizvoda: odobrenje tipa, prvo kontrolisanje i ispitivanje i nadziranje proizvodnje; Kontrolisanje tokom veka upotrebe: ponovno ocenjivanje usaglašenosti, periodično kontrolisanje i vanredne provere.

  • za Poglavlje 6.8 ADR: kontrolisanje tokom veka upotrebe: periodično kontrolisanje, međukontrolisanje i vanredne provere

Uredba je usklađena sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2010/35/EU (DIRECTIVE 2010/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 June 2010 on transportable pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and 1999/36/EC).